ŠPIČKOVÝ VÝKON Z HĽADISKA ČISTOTY A HYGIENY

ÚDRžBA, ČISTENIE A KONTROLA

PROTIPOŽIARNA OCHRANA, HYGIENA A FUNKČNOSŤ VO VENTILAČNÝCH A ODSÁVACÝCH SYSTÉMOCH

Čistenie vetrania – komerčné, verejné a súkromné

Ventilačný systém je inštalovaný takmer v každej reštaurácii, hoteli, výrobnom závode, priemyselnom závode, prevádzke alebo súkromnej domácnosti, či už ide o odsávanie vzduchu z kuchyne (digestor), prívod čerstvého vzduchu alebo odvetrávanie miestností z kancelárií, výrobných hál, reštaurácií alebo aj klasické toalety/kúpeľne. V týchto ventilačných systémoch je čerstvý vonkajší vzduch nasávaný, filtrovaný alebo zodpovedajúcim spôsobom spracovaný a dopravovaný do oblastí, ktoré majú byť zásobované potrubím / kanalizačnými šachtami. Počas tohto procesu sa zvyšky nečistôt vždy prilepia na povrch zariadenia alebo potrubia. Za priaznivých okolností (teplota / vlhkosť) sa tvoria baktérie a plesne, ktoré môžu mať na zdravie človeka škodlivé účinky. 

To, ako pohodlne sa cítime v uzavretých miestnostiach, v rozhodujúcej miere závisí od kvality vzduchu v miestnosti. Moderné vetracie systémy vytvárajú príjemnú klímu v miestnosti, no zároveň môžu byť aj živnou pôdou pre patogénne mikroorganizmy, akými sú baktérie, vírusy či plesne.

O to dôležitejšie je preto pravidelne vykonávať opatrenia na zabezpečenie hygienicky bezchybnej prevádzky VZT systémov z dlhodobého hľadiska. Každý prevádzkovateľ vetracieho systému je zodpovedný za to, že osobám pracujúcim vo vetraných miestnostiach nehrozia žiadne zdravotné riziká. To sa dá dosiahnuť len pravidelnou údržbou, neustálymi hygienickými kontrolami a profesionálnymi čistiacimi prácami.

Ako odborníci na technickú hygienu sme vaším spoľahlivým partnerom na čistenie, dezinfekciu a utesnenie vašich ventilačných systémov. Prevezmeme všetky vyššie uvedené činnosti a v závislosti od aplikácie vypracujeme na mieru šitý plán – či už ide o systémy obzvlášť citlivé na hygienu na klinikách, ploché potrubia v súkromných domácnostiach, vysokovýkonné priemyselné a kancelárske vetranie alebo tukové usadeniny v gastronómii, ktoré zvyšujú riziko požiaru: u nás nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu!

ZVUKOVÉ HYGIENICKÉ KONTROLY

S našou kvalifikovanou analýzou hygieny vzduchu podľa VDI 6022 získate komplexný obraz o celkovom technickom a hygienickom stave vášho zariadenia. Skúšky povrchu, merania zárodkov vzduchu alebo stanovenie hustoty povrchu prachu v oblasti odpadového vzduchu sú zahrnuté v protokole o skúške, ktorý je podporený zmysluplným obrazovým materiálom.

ZDRAVOTNÍCKE A BYTOVÉ DOMY

Vzhľadom na mimoriadne vysoké hygienické štandardy v nemocniciach je pre čistenie ventilácie nevyhnutný kompetentný partner.
Kladieme osobitný dôraz na to, aby sme čo najmenej narúšali každodennú prácu (napr. počas prevádzky). Pracujeme preto tak, aby prípadné mimoriadne udalosti bolo možné aj naďalej bez problémov riešiť.

Na splnenie špeciálnych požiadaviek v nemocnici je potrebných veľa skúseností:

 • Presné plánovanie projektu 
 • Plánovanie mimoriadnych udalostí vopred (napr. núdzové operácie)
 • Výhradné použitie špeciálneho náradia (pre lekárske miestnosti , napr. antistatické a neškrabavé kefy, odsávačky s Hepa filtrami, špeciálne prístroje…)
 • Hladina hluku je pri upratovacích prácach udržiavaná na čo najnižšej možnej úrovni, aby nenarúšala prebiehajúce prevádzky v priľahlých miestnostiach
 • Práca sa vykonáva v špeciálnych pracovných odevoch, aby boli splnené hygienické kritériá
 • Termíny a pracovný čas prispôsobujeme požiadavkám príslušných nemocníc

PRIEMYSEL

V priemysle sú vetracie systémy vystavené obzvlášť veľkému zaťaženiu, preto je pravidelné čistenie všetkých ventilačných systémov a ventilátorov povinné. Každý prevádzkovateľ vetracieho systému je zodpovedný za to, že osobám pracujúcim vo vetraných miestnostiach nehrozia žiadne zdravotné riziká.

GASTRONÓMIA

Riziko spojené s odpadovým vzduchom z kuchyne, ktoré možno ľahko prehliadnuť: usadeniny mastnoty a mastného prachu v potrubí sa môžu rýchlo stať potenciálnym zdrojom požiaru. Pravidelná kontrola alebo kompletné čistenie digestorov a celého vetracieho systému vrátane nadstavcov (odsávačov) zaručuje protipožiarnu bezpečnosť – takže vašej gastronómii už nič nestojí v ceste.
Aby ste nerušili vašu každodennú prácu, máte možnosť využiť náš flexibilný rozvrh. Prevádzku Vašej kuchyne nenarušia naše upratovacie práce, keďže tieto prebiehajú mimo riadnej kuchynskej prevádzky.

SUPERMARKETY, AKCIE, VEĽTRHY A SKLADY

V týchto priestoroch sú ľudia vystavení mimoriadne vysokej úrovni stresu, preto je pravidelné čistenie všetkých ventilačných systémov a ventilátorov povinné. Každý prevádzkovateľ vetracieho systému je zodpovedný za to, že osobám pracujúcim vo vetraných miestnostiach nehrozia žiadne zdravotné riziká.

Rotia poskytuje ideálne hygienické riešenie pre náročnejšie zariadenia, ako sú supermarkety, obchodné a verejné veľtrhy alebo veľké halové koncerty, kde sa stretávajú až tisíce ľudí vo vnútornom priestore. Náš systém boduje jednoduchou integráciou do všetkých existujúcich ventilačných a vykurovacích systémov. Je preto ideálny aj na hygienizáciu supermarketov, budov a hál, v ktorých sa v logistických prevádzkach často manipuluje s tovarom najrôznejšieho pôvodu.

Pomôžeme vám ušetriť!
Dôraz sa kladie na nákladovo efektívnu prevádzku ventilačného systému, najmä ak je to požiadavka v povolení prevádzkového systému. Bohužiaľ, nesprávna údržba a čistenie sa rýchlo zmení na pascu nákladov. Aj ten najlepší systém stráca svoju užitočnosť, ak sa použije alebo nesprávne nainštaluje nekvalitné filtračné médium. Zlá filtrácia vedie k usadzovaniu prachu v inštaláciách zariadenia (napr. registre, výmenníky tepla, ventilátory), čo výrazne znižuje energetickú účinnosť systému.

Všetky naše práce sú vykonávané v súlade s najnovšími predpismi, vrátane fotodokumentácie.

SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI

Častice sa z okolitého vzduchu dostávajú do budovy prirodzeným vetraním (napr. otvorením dverí) a k ľuďom, alebo sa uvoľňujú do vnútorných priestorov (napr. textilné vlákna, rastliny, podlahové krytiny, oder strojov, ľudia, zvieratá a pod.).

Čistenie ventilačného systému preto zohráva dôležitú úlohu aj v súkromnom sektore. Pri riadenom vetraní obytných priestorov, ktoré sa stáva čoraz obľúbenejším ako v priemysle či gastronómii, môže dochádzať ku kontaminácii prachom, peľmi a časticami, ktoré je potrebné za každú cenu odstrániť. Znečistenie je zvyčajne ľahko rozpoznateľné podľa jemného, ​​čierneho alebo sivého sfarbenia okolo výfukových ventilov. Často ide o usadeniny jemného prachu, ktoré možno nájsť v zle alebo nedostatočne udržiavaných ventilačných systémoch. Nekvalitné alebo nesprávne filtre môžu byť tiež dôvodom rýchleho znečistenia alebo zlého vzduchu.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A KONTROLA

S našimi novými  programami All-in-One Intensive  a  All-in-One Service  môžeme po prvýkrát prevziať celú oblasť údržby, čistenia a kontroly vašich ventilačných a klimatizačných systémov s cieľom odstraňovať technické poruchy v jednotlivých komponentoch systému (napr. pohony, vykurovacie a chladiace registre, rekuperácia tepla, bezpečnostné zariadenia atď.).

Výhody:

 • Jeden kontakt pre celé vaše vetranie
 • Technické a hygienické kontroly v súlade s právnymi požiadavkami
 • Zníženie nákladov na energiu
 • Ročne plánovateľné náklady
 • V prípade potreby opravy kompetentnými odborníkmi
 • Hygienicky bezchybné vetracie jednotky
 • Základná funkcia systému zostáva zachovaná